9page

目 -:!J( 1 회장인사말씀 ...... ......... " ... ............. 1 2 감 사 보 고 .... .. .. ..... ................ 3 3 봉양재 중건 경과보고 .......... ... . ... 4 4 봉양재 중건 결산보고 ..... 7 5 졸당 선생 행적 •• . . . . . . ... . . . . .. . . ‘ .... .... ........ ................ . 20 6 졸당 선생 유고 ...... ........ .... . .... 24 7 신섬선관편 . • . ...... •• .. .... • 34 8 봉양재 중건 기문 36 9 봉양재 중건 상량문 .... 39 10 봉양재 기문 .. • ........ • . .. ..... . ... . .. ... 45 11 봉양재 상량문 .... ... 52 12 옥산정 유허설기 ... .... 59 13 옥산정 유허비기 .. ...... ••• .. . .. .............. 64 14 옥산정 수비유감 ..... ........•. .... .. .. . ..... . . . . .. ‘ ... 67 15 근차 옥산정 수비운 .... .... 69 16 졸당 선생 유허비명 .... ........... . .. 72 17 봉양재 닥성 고유문 ... . ..... . . ‘ · 84 18 봉양재 주련 ..... . .... . ..... • •• ‘ . ••• 86 19 역대 봉양재 회장 현황 87 20 졸당공파 대종회 임원현황 .... ......... .... ....... ... 88 21 봉양재 중건 헌성자 명단 ..... ....... ........ ... 89