65page

發行日 發行處 ” 西組 ” 二千十二年十一 H 十A日 ” 鳳陽蘭(慶南俠川都龍州面鳳基里二 三六훌地 ) 密城朴R빼뻐堂公派 大宗會 電話 ” 七四一 l 九三三九) 朴彩會 “ 平和印빼 慶南품州市 t 大洞二 A五 l 十二 짧地 電話 “ 七표五 l 二七 二二 編輯 A 印剛處