14page

16 (250). 이태영(李泰榮)....295 (251). 이풍림(李豊林)....296 (252). 이필익(李弼翼)....297 (253). 이필희(李弼熙)....297 (254). 이학이(李學伊)....301 (255). 이항재(李恒載)....301 (256). 이화보(伊和甫)....302 (257). 임공선(任公先)....302 (258). 임도여(林道汝)....302 (259). 임상복(林相福)....302 (260). 임상호(林相鎬)....303 (261). 임옥여(任玉汝)....303 (262). 임을선(林乙善)....304 (263). 임응서(林應西)....306 (264). 임춘명(林春明)....309 (265). 임행숙(林行叔)....309 (266). 장계환(張桂還)....310 (267). 장수봉(張守奉)....311 (268). 전명택(全明澤)....312 (269). 전봉기(全鳳基)....313 (270). 전성환(全性煥)....314 (271). 전운룡(全雲龍)....317 (272). 전창식(全昌植)....318 (273). 전화춘(全化春)....319 (274). 정낙인(鄭樂寅)....320 (275). 정대무(丁大武)....322 (276). 정대일(鄭大一)....322 (277). 정동섭(鄭東燮)....323 (278). 정봉준(鄭鳳俊)....323 (279). 정순오(鄭順五)....325 (280). 정성진(鄭星眞)....325 (281). 정시항(鄭時恒)....325 (282). 정연길(鄭連吉)....328