42page


42page

忠勳府此孺人歷史中大畧也今其後昆○於○○○○○○○○○ 闡揚焉儘所謂継志述事扵斯可驗○屬余記其事者朴耒準也○○ 義烈不以不文辞畧撮如右以爲行過者衿式馬