41page


41page

故義烈婦姓姜氏里卷之詞其義烈尙此百餘年不裵史○可誣而婦○ 之口不可誣也當時賢緖使及鄕申碩德之士表賞米肉冝矣㦲按記事 孺人之顕祖曰高麗功臣民膽父曰士人泰元孺人生而油貞靜幽閑之 德日用事行一依父母所今父母之不欲一切不爲也及歸于○宣廟朝 原從功臣寅亮從九世孫朴順三事舅姑如事父母舅姑曰此婦善事我 及其夫以無名亮疾卧床三載不梳髮理容湯藥煮粥必躬不以人或○ 天禱山而竟遭不幸孺人小不痛惜○爲從死之○家人驚惶以○弧之 無託善喩之孺人以是感悟不能遂志起示襲歛之○凡諸附身之○盡