11page


11page

之世篤承徽緖見之日用行諸事擧無非學問道義之推而惜其年代旣久文獻不足無 由得一一徵也嘗以武擧爲宣傳官出宰湖南泰仁縣而卒于官縣人爲立淸白善政碑 邑誌載其事其生卒當在 太宗世宗時而年甲並無的據惟其墓之在坊內陰依谷枕 震之阡者子孫世守而歲虔祀之至今垂四百年無替且將伐石顯刻以示來後其亦可 謂得音不己保艾爾後者非歟朴氏本新羅王族封貫密陽其自忠肅以上世德己顯不 必具詳公之配亦與同姓而氏別高靈參判庾東其父也葬同原同坐向稍左有三男世 林宜寧縣監彦林判事係林通贊一女爲大提學義城金巘妻縣監五男蘭主簿次荃次 薰參奉次芃主簿次葵英改諱成均進士判事一男芸忠淸兵馬節度使通贊一男蔓德 陵參奉蘭二男師朱進士師雲通德郞荃一男師顔薰二男師孟師南芃一男師閔縣監 英一男惟一左通禮芸三男士忠通政士忱內禁衛士信萬戶並訓練院判事蔓一男守 命參奉玄孫以下皆不盡綠今其追述家狀者十六世孫龍濟經紀石役者十四世孫應