175page

口 2010년도(17차) O 댈l贊 · 道費 · 검8웰 보조금 내역(단위 : 천원) 행사 내용 i 보조금 | 군비; l. 60주기 세미나 개최 3.000 | ↑구비 12. 시-료집 2 발간 1:- __ ' ;-- - - L3-O00 13,00C 1 녁(← 、 | 군비 ; I군비; I _ I !3. 60주기합동위령제 I ~ ~~'_ I ’ 10 I I 2,000 I 2,000 I I ! 4 60주기 합통위령제 1 1 (경찰청 소관 국비) 국비; 국비; 10 10,000 I ! -책;괄Z} 역 ;7,000 _ J ~ ! 1 ___j τ토늄J; 1 도비 -; I j 5 사료집3 말간 ; 4,5oo ! 456。 ! o I I LT 할젠: 二二二二-객웰따;7 싫 dδ --- - 689 -