41page

「 「꿇名 7뾰別年없 職業 被殺年퇴 日 被殺場짜슨갇「좋옳 住所 I 李順德 女 1 32 1 慶業 1 1950.8.26 1 자택 | 월야면 앙정리 李莫同 j 女 1 121 農業 8.26 1 자택 | 월야면 앙정리 짧山 |女 1 27 1 農業 1 8.26 1 자택 | 월야연양정리 종福禮 ! 女 1 35 1 農業 1 10.15 1 볼갑산 |월야면서정리 李四됐 | 男 1 25 1 農業 ’ 10.15 1 {울갑산 |월야연서정리 李萬節 몇 1 27 1 農業 ’ 10.18 I 불갑산 !월야면서정리 李又範 男 1 381 農業 1 10.18 1 불갑산 | 월야면 서정리 李安월 男 1 30 1 農業 1 10.18 1 불갑산 | 월야면서정리 李훌範 | 男 1 351 農業 1 10.18 1 불갑산 | 월야연서정리 李在天 | 몇 1 271 農業 1 10.18 1 불갑산 | 월야면서정리 李海節 몇 1 27 1 農業 1 10.18 I 불갑산 l 뭘야면 서정리 李逢範 男 1 321 뿔業 l ' 10.18 I 불겁산 l월야면 서정리 - 좋達樓 男I 251 農業 1 12.20 1 덕산리 내덕부락 | 월야면 서정리 李쉰£홈 男 1 251 農業 9.27 1 덕산리 내덕부락 | 대동면 덕산리 李敎植 男 1 28 1 農業 9.27 1 덕스년| 내덕부락 | 대동면 덕산리 李敬炯 | 몇 1 41 1 農業 1 9.27 1 덕산리 내덕부락 | 대동면 덕산리 李敎炯의 훌 | 女 1 37 1 無 1 9.27 1 덕산리 내덕부락 j 대동면 덕산리 李敎根 1 男 1 51 I 農業 12.25 1 대동면 연암리 | 대동면 덕산리 李光憲 ! 男 1 29 農業 I 1951.2.9 I 해보먼 대각리 | 대동면 덕산리 李함範 !男 1 57 I 農業 220 1 해보면산내리 |대동연 덕산리 李衛言 | 男 168 1 農業 I 1950.9.12 I 대동면덕산리 때동면덕산리 李짧‘!!男 451 農業 ! 9.12 ’ 대동면덕산리 때동연덕산리 李公岩 | 男 I 521 農業 I 8.20 대동면서호리 때동면연암리 李良祚 ‘ 男 45 1 農業 I 8.20 : 대동면 덕산리 i 대동연 연암리 李化春 男 61 I 農業 1 _ 1 년_L자택 l대동띈률숫린 李빼任 |女 32 1 素 1 8.17 I 엄디면혁뼈대제 |엄다면신계리 李永範 l 男 30 1 앓業 I 11.17 1 자택 때동면 李陽績 |男 4터 農業 1 11.17 I 자택 |대동연연암리 李敎憶 |男 , 42 1 農業 1 11.17 1 자택 1대동면 덕산리 李德慣 |男 1 6낀 農業 1 11.17 | 자텍 |대동연 덕산리 李公岩 |男 1 52 1 農業 1 11.16 ! 자택 |대동연 용성리 李載亮 | 男 I 54 1 農業 i 10.7 1 자택 l 대동면용성리 李炳永 | 男 18 1 農業 10.7 1 자택 1 대동면용성리 李載允 ! 男 I 461 홈業 1 11.2 1 자택 ! 대동연용성리 李練 1女| 151 農業 1 927 i 자택 !Lf산연월봉2.1 李차# 대 ! 621 農業 1 9.27 I 자택 L씬연월봉리 李順子 女 I 12 1 農業 1 9.27 i 자택 - 나산면월봉리 李益山 | 女 13 1 農業 1 9.27 1 ;자택 | 나산연월봉리 李大景 男 58 1 農業 1 7.3 1 ;자택 나산연구산리 --」첼뿔」호핀 農業 i 9 9 上잔탬 벤연 구산리 李安永 | 男 i 461 農業 1 8.30 1 ;자택 나산연구산리 李連洞 i 男 ! 25 i 農業 1 8.30 I ;자택 · 나산면구산리 李龍雨 l 男 ! 51 I 農業 I 10.30 ! ;자택 ! 나산면 덕림리 李離 | 男 | 20 ! 農業 ! 9.10 1 불갑산 i 李萬石 | 男I 45! 農業 I 9.10 i 李萬奉 ‘ |男 I 391 農業 I 9.10 I 同同同同同-同同同同同-同同同同同- 司同同同-Q 同同同同同同 左左左左左- 左左左左左- 左左左左左- 左左左左左- 左左左左左左 j - -- --L - - - -- - - - --L | ‘ ||||‘-- -- -- - - - 기 同同同同- 同同同同同- 同同同同同- 同同同 左左左左- 左左左左左-左 左左左左- 左左左 7 ’ η 3 385