25page

L천혈좋=::::二] 영광 .......................... ‘ .12 나주 .......................... 396 장성 .......................... 474 보성 ·강진 · 해남· 진도 · ’ • . ..... ’ 570 보성 ........................... 604 i핑 ;광i흩호--r=〕 의성 ·청송 ............ , •• " , ••• 616 성주 " , . • , .. ••• . •• ... •• . • . • . •• 619 예천 ... ,., . ,., ••• • ••••••• ,.,.,620 영주·예천 ." ............... ".622 봉화 .... , ., •••..... " . " , " " , 623 김천·영덕 ........... , ... , . . •• • 624 김천 · 영되 · 포항 " , . "" ., . ••• , 626 김천·영덕·고령 ............ , .. 628 김천·영덕·청도 ............ , • . 630 않 m … 펙 … - 도* 、 - 4d … 치。 - ψ6 - 커 “ * 경- 천 녕 • } 합 창 창원 · 밀양 · 울산 .'", •••••• ,.,634 합천 , 산천 · 의령 . """"" ,,636 2권 합전 진주 · 함안 ............. 638 합천 · 하동· 진주 .... , . "" " , 640 합천 · 하동 · 통영 ........... ,,642 합천 -사천 ·삼전포 ... , ••• • , .,644 합천 · 함양 · 남해 ............. 646 얘 없 핸 댔 細떼 % 얘 끽 … … … … … … … … … 」 … 제 천 … 해 창 선 “ E± ” 인 홍 ” 5 평 정 - 。τ- - 강- 천 천 릉 천 릉 성 장 선 - ; - 춘 홍 강 홍 강 횡 평 정 삼척 ... , •• • •• ..... , .. • •• . • ,.,.666 원주 · 영월 ... , ., , • .. "., • •••••• 668 영월 ·울진 · 홍천 " ,, " ..... 670 〔;첸추토-…-낀二〕 674 철도겪찰 ., . .... . ......... . 676 1 , 4 n / ι 13