23page

가평 .......................... 124 포천 .......................... 132 파주 .......................... 139 고양 .......... ~ ........ ‘ ...... 143 〔홀평판;도:느츠그 청주 .... ...................... 146 때 흙 없 따써 -- 천 천 제 옥 많 4 --- 서 ( ] 므 口 % nω % % mJ ‘ 1 ! ’ 4l! , Al! , ‘ , l ’ A1 , ‘ 은 천 양 산 동 보 진 단 괴 영 찮철활좋::=二] 서산 ....... ‘ • ‘ • ‘ ’ ... • ........ 162 당진 .......................... 167 아산 .. .. ‘ ...... • .. • . - • . ‘ ..... 173 천안 . ‘ ..... ‘ .. • ..... - ‘ • ... ‘ ... 178 홍성 ......................... 179 예산 ..... " .......... " ....... 184 % 인 있 A l-- A1 ll A1l 기 령 앙 연 보 첨 m 잉 연하 mm 끼 때 않 3 …… 천 여 산 안 전 산 서 부 논 태 대 금 쩌쩌 …피 … … 뾰 … … … 라- L …·셔」 시」 …; - 군 r ‘ , ‘ ‘ . ‘ - 익산 .......... _ ............ ‘ ,,259 쟁 야 뉴 댔 깨% 짧 졌 댔 % 제 주 안 안 읍 실 김 전 진 부 정 임 0 1 3 윈 얽 앞 수 1 차。 차。 자 고 수 } - 19 - > 11