13page

4B ,+zll HA E E 4B4alB "i 4e zlol -H ,+xl1 HA E E 4gr+^llB "t zltr 39-1 "Jq4 4* Ba €ilslzl 42-l L'=- I t- +4++^l,Jg+ utl*alzl ( rJ+) *+ 25Ax 1000 tE 20Ax2000 tE ++2-'JE Z0A 5zl oJdrJH Z0A Ull 4ol 20A lzll 99. 20A 4t\ 4ol 25x20A 1zl +rl+941 10A x 500 1zl ,J+ 20A x 6m 6e 25Ax6m 0E 9e 25A 10zN 25x20A 8zll ^a 20A 24tl 4ol 25A 6zl 2oA 84 tr"Jq +,Jt,i ++€. 1r.il a+^ g-E 25A 4t\ 40 e+Er €il6}zl 42-2 E+ ,Jg+ utlgalzl ,i+ 25Ax6m 2+ 20Ax6m 1e 15Ax6m 2B 9e 25A 4z\ 4ol 25x20A 4t\ +++] gH 25A lzll 20A 3zll z}5+zl tsJ!- 15A 1zl ++ 15A x 4m 8g F+Aa 15A 18zN F*qol 15A 6zi E*9e i5A 8zl +++^ tsJlr 15A 3zll €B +d+ 5m 4l €trEr uN$alzl 43-3 XL+ Bg+ u|*alzl F+ 10A 6m €++^ tsJrr 10A 2z\ friB4zl 2z\ Eeil4 He lozN €q lztl XL+ 15A 60m EBBoJq +Bt'l .,9++ lrll +++4 dJH 15A 3zl i^sa^4 15A 10zl E** Hol ztl F++ glt 6zl ulolg.rll5 15A+ 80zN IL il 41-1 ++4 SEBr uNg;|zl 43 ,l g^l +Be+ ++B"Jal €,l 617l 4q aElg lrtl €.+Br 1rI E+ 1zl +++^,Jrr 10Ax6m 2z\ frfB4zl 10A 2zl Sellol "te 10zN soJ qq 1zl +44 !- ,11541-F2t l lEll "Jel -H-94 30nun old| 1'5m2 EI'J+ 254 1M s.t,ll 0.5m3 qE 190 x 9o x 57 60* ^ld= 4oke 0.29. *fxll 0.03mm 1.5m2 'l +qd 25A 2t\ ,l 9e 25A 2z\ 42 zlg4l ,Jg+ €il6lzl 44 E^l+Be+ e+Bgel €i 6}7l ,JS 2oAx6m 7E 25Ax6m 4E 9e 254 15zll 25x204 10zll ^rl 204 35zll +++/' gH 25A 4zl rlol 254 2z\ qlsE 4ols dB{ Z0z\ , -4 zJ* 254 3m 15A 3m 4zlBz 20 lzll 9e 15A 4tl s4 9-E 25A 2z\ u4 f 25Ax25Ax25A 2z\ 25Ax25Ax15A 12il E ^4 15A 12il +7lril7l 8A 2t\ uil}J a- rl I' 1 _ i i 'l-[ q tu