321page

q:dE^ll 6l-|'J 309 te.l -d=rjl 6H=JI fil 1aaillel 4d7a 1. €zIts dz}4 €zl"-l e -tr +^J q q glJ., flzl"l 3 ' .tz}(proton) el ?C zl (neutron) :4 _ l GzJzl(meson)_E olFolzi 9,14. dzlE *dzlE zlzly 4i9 g zlol-z : e=Jg * gxl0-ngol4. tz}9 e=+g * t.zr1s-z+golr. dzld=J9 1,840 uilol4. *zlE + 4_213 zlzlt g.l_l r d6I. dz}9 d6le+ F"J6Ir}. z. u* He * = 4 4.zlrJ + zllt 914. ue flzlE dzlzlol ,ll9.lzl *7) trllEcl rilt6l .JCqq 9l9q q= ?lis+ e6J6}zl 9+=tr1. "J.J ol dzl= *4ol4E ql t6l ge qlLJzlTI €s;141 94. u= dz} * zH"J +Cqq 9lq EqlCil t4zl. 9tr} a J. (1) olgeEI olge6J(io,, bond)g 4_zltl ,J? €E flz}qlr-l q= €9 flzJ. _ s olEg qlq * + +E ol$,r,|ol4l! gc6l= 44214 "Jq"l 9+ pdJolul. Na4 ,Jz ?492I = ael4}ql 9l= tl4.zl* ?al ,llil aal *dzlE ts olggE 9q E grgzl = +9"1^l eg +u.! 9l+E dzlE q BoI zlzlL as]4lg Sd6l ,l9.lrl tdzl = E olgetr eJ + 914. (2) ++e.J *+e*(covatent bond)3 flz}9 4-zl+zzl 49rl 4-zlzl 871)71 q= a+ql 'J Ad-Q. ol += ^l-tr _ eB+ flzlrtl{ dzlE ++6i= e+e+ rlE ed+ flzlrA{ dzlE *+:'I= A+ql *tBBol Ca+ /2\ .f,-4.26L \. _ r,/ E -r '=. lJ ++4E}(meralric bond)g E= +4€col zlzlY eEI€4olu}. ++g^I= sz}9 7l* ++q {ziz}$rl dz} 1z]]= E}=6}q zJ $z}.'.1o1E z}+Eal ol5-+tr}. ol gzldzlE zlgaJ'l"lzl €zlE .Je+ A4'l zf\98 tsll ggq 914. z}#Eol S4 olE dzlE z}+dzl(free etectron)41 +trI. flzI ++1. 51. 9l= zl$dzl9
321page

익힘문제 해답