317page

qtr+q. ++ €al dql^l rlzl€4. ol z]+ ,HH_4 +gg Ed €el tra]"il^] Ylzl a e.J6Iq + 6I+9 +gg BC+trI. (: B r2-t2 +a) zJ Eal= ^lolql^l rlEf,-gg 6ILIE trl^tl + =4+ '*. Ee_E^] +E€4. ol+ 7)4 &+4q = rlzlol4 Tl6J € Y\zl ,Jri ylq al= d ql ^-l 4 e.rlq e+ +E.9 trI. c zl d (arrest line)3 oll ql-s +g E C zl 'i E= aliulalol + +e a-7171 +4 61al H+6I= F-Jql E 9€trI. ole+ ,JZ e, El df 6J : aJ 12 _ 13 Etr ol=EHoll^lel =-BfeE+E1 /\l4fEJ L|1+ trl-Etr|rl zJ v|4 zJ _ e ..ll ql^l. ++ r-lE vJ "J 614l Tl6J 6IE^] r{trdql E 6Iq 4 alq= vltr =+9= 'J4e + 91tri. (rB LZ-15, 16 +=) 7l#, zlltr-E rl _ trdg tr14^.1 E4=J + 91trI. (r3 t2-17 +=) 9E- =+9= *Aazl +"JE rg Tl6J+ "J^l++. lq+, E+a.J a ^112tr trl=JE ^4 305 ral 12-14 SE4?] E-dtrlE4r.l ral 12-12 AIC EE8+, EIE EC qE$alql 7l?]6Iq r|4EJ /.fu= tzld r4g +g ^14d9 9^l= gal 611 6I+ ++(oJ^J, oJ+, =|- =5mm =5mm = l0 pnr :.aJ t2-15 trlEu|rl U E =+!$ C