269page

^ll7E 7l=+71 r -Bf= 257 trH 10-1061E =Cg Au ee.e65o/oo1a, a.4Z qE4olq, 4Ae€ ^JEIql^'l A col +Elu e4ol4. +4.+g e++= ^].+6IH4. I 600 +; (s) 1452"C -4 tr/ 1063 c \,,, ,/s*o \ a _ -- :z q- () $;I .r/ qrt A2 d2 lC f.al 10_106 Auel 44 Au 20 40 60 80 Ni Niwt% rE 1O-107 Au-Ni -sr= SE}IE Lt. Au -Et= (1) Au B?9 ++ +g ^J^l*, Eq+ Eil+gtr ,1lE+ Elol e=E, il+*gtr ++61q, +9lE zll49 ^I++4. (tl) tl^l* +El+ Au-Ag-CuB+ : ++^qolq, Ag 5o/o4)t) +^49 ulfi, : oltolg Eg^4g. trl4l g+. ('+) ElolE =E Au-Ni-Cu-Zn: Eq+ql+9.E ,llg€ EL+ (4) ^l++ 'J" Au-Ag-Cu-Pt (2) Au-Ni 'J+ A4 +q qa-J+g €+c f*,I ^Jc"+ *g gEql^] =col ^]-E trl= F r+nl _ E EaI94, +ql qA, +4, olEg Et+ ^l7lE gE^49 siols=y7l "JE.q;(lq il4+, ^J^l+ Fq ^t+€trI. trB 10-10713 Au-ui-J+9 ^JEIE= 44rl]l 914. (3) Au-Ag 'J+ f zl I 400 sj 1200 p1 dl I 000 600