155page

I I ^ll1 tr =+ -d rl?3?A^l 143 .r :' ,. (a) ral g_13 Ktemm ll ,J71 + l I^l ral 8-14 Klemm lll ,Je,1 +ll 64 trg 8-1519 (a), (b), (c),,(a), (e), (f)g ulaJ!rz], z'loJ+A "; "JA'ZJg Beratn I (B I ) ?zl +^1"19 rI* +^l+ rzl ol4. (a)E EEA+ x-laJ!:zj$ C6IAI +g+ €ttr 44oE ulellzlol E= biue- brown?elol4 &+ glEl+oltr= white ol+.