98page

8. fl-d= =tr-LItl. (4 ,EI"J AE= "J=q + . 6}€ +B trzlql E "li1 glqldg "JE+. (4 aI€ i€ *zI= =q{4. [) tI .6I€ +l€9 €942]] +*+= ^I+6Iq g€g B€+trl-. Fr) ?l€ g€^l +^]rl *g H+dul. 9. (4 (,+) -g 7{l== rll+-Lltl. "*EsI +"J+= "J,*zll 41 zlq]+ +"Ja+ *E&9 ,+E-+. (zB z *=) ---l al 7 l-61 xl-ol -E r C> 6 -1 t= 10. +:d= ar-Lttrl vt 1vgo 7)-7= ^r+6}q +€g +"J6IA] zl4 6Jtr}. 1 1 . +:d = Er Pl -Lltrl. Vt +€+"il "lge E= TI+ f ErlE Ezll E = ql ol(air)= ^I+61q E ol'J rI. (.1) 6'l€ ?€tzl$ til6}r. tI€ +€ ttzlE 6I€ql Er"Jc9 gr"JalEr] €-q^l +=+. (4 (zrJ s)e- Bo.lol +IC€ +€e.l €trg ulel ,J 4, olr}. Fr) ++ +"J =El= +tr} 12. 8al EE= -al.trl. 1. ++ .2 _ . "Jq 3 +B 4 7l^q7) +4 '5 +€ i6. ;l€ 7,t:J-7 leJ 8 gJ,SEJ +-d -90-