134page

126 ^ll 3s 716l'+5 ds erJB 3. Surface Modeling wire-frame Modelingol^.-i E^-lr-lE EzlrI"J trql 4+ A}.zy +71a. (Curve)s-l- Ezl4,+"J E(vJ E, gE F)g ++= g 4 a;e eal g: €g q, $ ,JEI. o ed \lz)zl 7I+6I+. @ Section Drawing(trE)E f 9l+. @ 22119 tre-l jTdg ++ + glr} @ +++ €tlg -s€-J + 91trI. @ NC data ^J d6J iz| 91trI. @ E4 4 C d(Weight, Center of Gravity, Moment)g +617) q E+. @ +-J,e-tH (FEM : finite element method)el 4+E glE ,qe$+ol @ surface _s.€rl 4"1 g silj "J elElEl= ,q+6J izl gl4. @ Wire-frame_H-u} rllolr-l il 4 "|$ql ,J +El el *=Jol zl"l ++. @ +4Ee+ 7Jo) HoJ(shade)"J-r.4#g zI*-J izl gl+. EB-tr-, Wire 54e +g qE+ ral 3-47 Surface Modelingel o{l 4. Solid Modeling 3D -s-'Jts HJB ql^'l 7l* l#4 "J zl B o -q, {(cell) +g 7le+Efurimitive)ol4- -il. 94= zl$E.i, +, fl+, dflrl , +++ Fe] 9;1,9_3: =g =*6Iq _ E-,Jg +c 6r= 'Jzl "lr}. €4 == -E€6I= HJ4 ql= csG(constructive Solid Geometry : c-rep / building block olB), B-rep(Boundary Representation)ol 9l _ z _t- Feg +g+ ,JI:I.
134page

4. Solid Modeling
134page

3. Surface Modeling
134page

4. Solid Modeling
134page

3. Surface Modeling
134page

4. Solid Modeling
134page

3. Surface Modeling