34page

OD嘲 召 吾 ア ト = T0808 G97 S800。 M03# G00 氾 6. Z2。 1唖 08# Z‑21.# G01X42.FO.06# G04 Fl.# G00 X26.# Z‑19。 # G01X42.# G04 Fl.# G00X26。 # Z2.# X150. Z200. ld09# ←D嘲 ■ ■ ス ト ア ト = T1010# G97 S600。 M03# G00 X33.62 Z2, M08# G37X40.Z‑18.K2.DO。 7E4. G00 X150。 Z200。  M09# G4500# T1000# M30# UO.02# 2夫卜 L‖ 召 フ ト ] L‖ 召 嘔 ヨ フ ト 運 〕 26 1CNC」世 器 但 フ │〔 SYSttEM 100) L‖ 召 L卜 人 ト フ 辰∃