286page

280 ^1t38 lLH a+ ^HE zl-ftB-2, .-I+C, .+E+C, ql+alCol +tr}. s-^+zlu-4 qlgC, z)Al4 7tE, 4.2)4 C4ol ++61tr1. Bzl"J slt+(+^!!le+ +9= ql$6J +ol= Bzl"J d44-a qzl 4 Bq "J= 46zi)9 A^J, tq, z}Srl+, =4q1,'d*-2, d eql Fg "JE= rl e"J4. @ d4=+zl :xIBoil tr+4 o+ill, l+, +z'l 5ol "JEq 114.'Ig,4flcol + 6l ++6Iq, Bfcol 9lq EJ+rrlEE 2l"JrI. q4"J d4= g'Jg v;s+, e€+, HJ+^I Egs r"J4. d4= r+= -60-z0o[c]9 Bgql^l ECol + xl I F _E_ t\:.2s, yll zJ zll E ,t\ ?l +. @ +*fzl : 4€c,4"J*4Col *fall d=lcol 7)^l szll, ++, +4, E zlzl, Tl+, t+, d, +olE g"J + 9lr +g ^l€el d+ zfltr-trE 2l"Jtrl. @ ql*rlfzl : d4col ,11+ ++614. ++, +4, 541q, F.zlzl, *zll, -aF F"il +++ d+^Jg u-olQ +61 "Jfrlts+ ,JZ A++el B+ql +4. 200[c1 o1r]alrl 4e + gl=.ll€col glsq'l]++cs 24. i€ zllE, d +;il, E_E-ql zrolJ. 4=+gEE +4d+el _ H-rJ 4l+g "J=4. (z) 9zlaCfzl +'J HI+ql gatl t=qd fzler], gg Eol qE gEql ol =E +4+ g+q q zllcol z)A4tl 4sE 4rl EqzlE Cdol glepE €z}icfzl4 +tr}. O E+HlBfzl :'H"J?4C, 4.2)4SC,.]lFC.l 24. alol ,^l^l +, F+oJ,.,.1 E, 4ol y, E _ E _, gE Eq ^I+9+. €) =tHlBfzl : ,JE "; 4*^Jol 9olzl4 d+^J q *4ol +s Etr, gElHl B+ +.J^l7l s._s= IrJE= oJol 84. @ ollg+zl : #4 FB+g "Jd ,l zl9d9 F4dol 3-a-.ll E+;c, 4.214 SCol =4 .ll+4 ztu! 1z) +rlHq a-touli eE+ 24. frz) +44 6I q ulalzlel *+ s4_e. ^l+.J4. vJ+, =+ Fgtr "J=q :a4., ZI*ol*, ++4, Ezl, 247)+ Fg "JE= Eil 2lola, a=ql= 4E_, 'll 'sl^J+, r-E Al ol i Ed zN tr __ E E 2l oJ u}. @ E4qlBfllfxl :464Col !-F fzlg +-oulioil ol =l dzl€€c "t'l]E ECol =4. "J.+g+ Ell+, +E+, s.* gE, dC tl+ 'i "J++ E= ql g€Ela}q Etr+ d4alE "J=q €q. @ =el eEgflfzl : uliol 0.e, zlzj 7l.Ha, oJ'ZJ'ZJE FE zlAl4 '/lE ols6l t,.llgCol gzllCfzl +ql^l zl* *n6}q. d+ 4l+, gE' e'J +E+' +q^Jzl, Etr-21 +, 714++ F"I '^oJtrl.