8page

제 4 장 천연 섬유 제 1 절 셀룰로오스 섬유……………………………………………………………68 1. 면섬유 ………………………………73 2. 아마(flax or linen) …………………86 3. 저마(苧麻 : ramie) ………………90 4. 대마와 황마(hemp and jute) ……91 5. 마닐라마 ……………………………92 제 2 절 단백질 섬유 ………………………………………………………………92 1. 견섬유 ………………………………97 2. 양모 섬유(羊毛:wool) ……………106 제 5 장 재생 섬유 및 합성 섬유 제 1 절 재생 섬유 …………………………………………………………………122 1. 동암모늄 레이온 …………………123 2. 비스코오스 레이온 ………………125 3. 폴리노직 레이온 …………………129 4. 텐셀 …………………………………130 5. 모달(Modal)………………………131 제 2 절 재생 단백질 섬유 ………………………………………………………131 1. 개론 ………………………………131 2. 제법 및 분류 ………………………131 3. 재생 견사(再生絹絲 : regenerated silk) …………………………………………132 4. 우유 단백 섬유(牛乳蛋白纖維 : casein fibre) …………………………………132 5. 땅콩 단백 섬유(落下生蛋白纖維 : peanut protein fibre) ……………………136 6. 대두 단백 섬유(大豆蛋白纖維 : soybean protein fibre)………………………137 제 3 절 합성 단백질 섬유 ………………………………………………………138 제 4 절 기타 천연 고분자계 섬유………………………………………………141 1. 알긴(Algin)산 섬유 ……………141 2. 고무 섬유 …………………………145 3. 키틴(Chitin) 섬유 ………………148 제 5 절 합성 섬유 …………………………………………………………………149 1. 폴리에스테르(Polyester) 섬유 …149 2. 나일론(Nylon) 섬유 ………………149 3. 아크릴(Acryl) 섬유 ……………150 - ⅲ -