21page

그림 1-2 나일론 6,6와 나일론 6의 중합 그림 1-3 폴리에스테르, 아크릴의 구조와 중합 과정 9 제3절 섬유의 원료 Hexamethylene Diamine H H OH n HN CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CO OH n HN CH 2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 N H・OC CH2 CH2 CH2 CH2 CO n H 2N CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2 + ε-Amino caproic acid Nylon 6 n H2N CH2CH2CH2CH2CH2COOH Adipic acid Nylon 6,6 축중합 축중합 n HOOCCH 2CH2CH2CH2COOH n n n HOOC COOH + n HO CH 2 CH2 OH HO OC PET CO・OCH2 CH2O H + n H 2O Terephthalic acid Ethylene Glycol 축중합 부가중합 n CH2=CH C≡N Acrylonitril CH2—CH C≡N Polyacrylonitril