140page

A: €. B: :eJ ell4 /-.E- v.a D:flfl Eel E : 9B zllzl F:€4 G:ell ilE qlul H : €B T}lil K: *Fzfl L : e,ll4 Zr:eflI € Zr: l* 214 Zs: .<vfg Tlol Zr: t-QE rlq t Zs:H € 0:zlol ==q +lel ^1"il^l 9l,r} ,JsE ultts Lll= z,z "il^-l *49 *l il o s -E- zlzJ.il.(-l ,il4 € 4rl ult*e_e fiol g"l+4. ol ++ g 4rI9 ++, zlEel ++"il *14 rlgzl * E r.5l%14:z cIE ++4 'Jol €4. N : + x ("IfstlolEJ ^J+) x 1.015 Lz (2) 43l fl A *a(p"Ides take up motion) olTig .J9 zl7{4 zl'l + zll$ c) azl Elq zl4 7z\z ^I+{} 4+4 'Jd t6i fl + ,JilE^] rl=^ +Ja ,Jzl4l a}irfl, ol 7l+z _il+ zl4zl 9^I ,JE"il ul4lolE+ ailEq qlQ. eE, "15 zlqe-l f,.q +e+ fl *l Ez'19 zl+g 4'J+ algE- alE 9,tI "J Eel r+ ,l'lel Eq +E ,J4l g + 914. [zB 2-59]oil^.|, 2,, Zr, Zt, Zr, Zr, Zb 2,4 z] ,l"lel Eq +t 44'il1, Dt +J+ g-49 zl$, Ng 9rI "Jg4 6la, z-elz-zl |tldg 4"I4 + Czl -g_+slq 2,4 E'lg tztl 'Ja =4r ElE, * - *##kx1or5 lE+, *+t K+ 6}ts, rc-7rtffifimx 1.015, . ' . N : ZrK f.al 2-s8 r1+4 fl+l 8il El+E €4. rz'l+ "J+4es zlEg zlrl \ zr:44 € Zz: +:4tr1 = g Zr: aeJ zlol Z4: *Q = ulHt 26: olel "14 q olE 4: oJElrrlq qlolE slq t Zt I :qlol3B € D:AA E-el f.aJ 2-59 El=^ 7l? E @ oaa Eq @ flfl zl9 @g @ tE zlol @aa s @B= @ ^g alEl @ +Eil ol 4.E @ qqd 5 @ qqd zlol @ ++4t f.al 2-60 6lE "J -135- Efl 8iI i "'G I\ ?3--.' t Z. , ' ---t"'Z' (a) t'o | 'roZ zr